Allt fler äldre använder antidepressiv medicin – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Allt fler äldre använder antidepressiv medicin – Latest International Breaking News Today

Kvinnor söker i betydligt högre grad vård för psykisk ohälsa än män. Men två tredjedelar av alla som dör av självmord är män.

Det kallas inom forskningen för könsparadoxen, vilket DN berättat om tidigare.

Användningen av antidepressiv medicin spås fortsätta att öka i framtiden, eftersom befolkningen blir allt äldre. Det leder till att fler får demens, som ofta behandlas med antidepressiv medicin.

Foto: Magnus Hallgren

Socialstyrelsen har nu gjort en kartläggning av användningen av antidepressiva läkemedel hos personer 65 år och äldre. Den visar att användningen är nästan 70 procent högre bland kvinnor än män.

I sin rapport konstaterar Socialstyrelsen att förskrivningen av antidepressiv medicin står i bjärt kontrast till könsskillnaden i förekomsten av suicid, som är nästan tre gånger högre hos män än kvinnor i den här åldersgruppen.

Betydligt fler kvinnor än män diagnostiseras också med depression och ångest.

– Mycket tyder på att det finns en underdiagnostisering av depression hos män, säger, Johan Fastbom, projektledare för kartläggningen och medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen samt professor i geriatrisk farmakologi vid Karolinska institutet.

Johan Fastbom, projektledare för Socialstyrelsens kartläggning, menar att de traditionella metoderna för att upptäcka depression kanske är mer anpassade för kvinnor än män. Och att det skulle kunna vara en delförklaring till att färre äldre män än kvinnor får diagnosen depression.

Foto: Privat

Johan Fastbom tror att en förklaring kan vara att det är svårare att upptäcka depression hos män.

– Detta är egentligen inte något vi studerat i vår kartläggning, men resultat från andra studier tyder på att det kan ha att göra med att depression tar sig delvis andra uttryck hos män – som missbruk, riskbeteende och aggression.

Johan Fastbom menar att de traditionella metoderna för att upptäcka depression kanske är mer anpassade för kvinnor än män. En svensk enkätbaserad studie från 2015, som använde en alternativ skattningsskala, visade att depressiva symtom var vanligare hos män än kvinnor.

– En ytterligare förklaring kan vara att män är mindre benägna att söka vård för sådana problem, säger Johan Fastbom.

Varför ökar användningen av antidepressiv medicin generellt bland äldre?

– Vår analys är att det framför allt beror på att man behandlar allt fler symtom med antidepressiv medicin.

Till exempel femdubblades förskrivningen av antidepressiva mot sömnproblem under perioden, visar rapporten. Och symtom som sömnproblem är dessa mediciner inte godkända för.

Användningen av antidepressiv medicin skiljer sig mycket åt i olika regioner. Mest skrivs ut i Kronobergs län. Minst antidepressiva skrivs ut i Norrbotten och Stockholm. Den största ökningen har skett i region Gotland.

Foto: Magnus Hallgren

Finns det några risker med det?

– Nja, de sömnmedel vi har haft har inte varit perfekta och några bör undvikas till äldre. De klassiska sömnmedlen bensodiazepiner och besläktade preparat kan ha negativa effekter på kognitionen och öka risken för fall, till exempel.

I kartläggningen kunde man se att de som fick antidepressiv medicin mot sömnbesvär enligt ordinationstexten ofta även hade depression – men inte alltid, säger Johan Fastbom, och tillägger att användningen av antidepressiv medicin mot sömnproblem skulle behöva utredas vidare.

Antidepressiva skrivs även ut vid till exempel demens, där symtom som depression och ångest är vanliga. Och eftersom förekomsten av demens ökar på grund av en allt äldre befolkning så är det naturligt att förskrivningen av antidepressiva ökar, säger Johan Fastbom.

– Vi har dock i tidigare studier sett att antidepressiv medicin skrivs ut på lite lösa boliner till äldre ibland.

Vilken effekt har antidepressiv medicin?

– Vi vet egentligen inte säkert hur bra effekt de har vid depression hos äldre. En nyligen publicerad systematisk översikt visar att det i dag saknas ett entydigt vetenskapligt underlag för att antidepressiva medel förebygger suicid, suicidförsök, självskada eller suicidtankar hos äldre människor.

En utredning av SBU från 2015 konstaterade att det vetenskapliga stödet var svagt för att antidepressiv medicin har effekt mot depression hos äldre.

– Behandling med antidepressiva medel kan ha effekt för den enskilda patienten, men då är det väldigt viktigt att man följer upp behandlingen och regelbundet utvärderar att den verkligen har effekt.

Rapporten visar också att betydligt färre äldre personer får behandling med psykoterapi mot ångest och depression än yngre. Johan Fastbom misstänker att äldre kanske mer sällan erbjuds psykoterapi.

– Men det kan också vara så att de oftare tackar nej av olika skäl.  Även här behövs mer forskning om varför det ser ut som det gör.

Socialstyrelsen ska utreda vidare i ett om de regionala skillnaderna i användning av antidepressiva läkemedel beror på själva vården eller befolkningssammansättningen.

Foto: Magnus Hallgren

Är det bra eller dåligt att användningen av antidepressiva läkemedel ökar hos äldre ?

– Det är svårt att svara på, för vi vet inte vad som är rätt nivå. Det finns sannolikt både en över- och underförskrivning av dessa läkemedel. Förmodligen är underförskrivningen större hos män. Det viktiga är att varje person som är i behov av behandling mot depression eller ångest också får behandling, med läkemedel, psykoterapi eller en kombination av dem, säger Johan Fastbom.

Han tror att användningen an antidepressiv medicin kommer fortsätta att öka i framtiden. Detta eftersom de äldsta åldersgrupperna kommer att bli allt större. Om 20 år kommer till exempel antalet personer mellan 90 och 99 år ha ökat med över 100 procent.

– Förekomsten av demens ökar också starkt med stigande ålder och personer behandlas i högre utsträckning och allt oftare med antidepressiv medicin, säger Johan Fastbom.

Fakta.Socialstyrelsens kartläggning i korthet

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat förskrivningen av antidepressiva läkemedel till personer från 65 år och äldre under perioden 2006–2022.

Resultatet visar på en ökning i användning av antidepressiva läkemedel med 23 procent under perioden.

Användningen var nästan 70 procent högre hos kvinnor jämfört med män.

Mest antidepressiva läkemedel skrevs 2022 ut i Kronoberg, Uppsala, Västra Götaland och Halland.

Minst skrevs ut i Norrbotten, Stockholm, Västernorrland och Örebro.

Största ökningen under perioden skedde i region Gotland.

Förskrivningen kommer sannolikt att fortsätta öka i framtiden.

Källa: Socialstyrelsen

Läs mer:

Därför är självmord så mycket vanligare bland män

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Allt #fler #äldre #använder #antidepressiv #medicin

See also  Kristdemokraten Alice Teodorescu Måwe tror inte på gud - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top