”Bryt ofrivillig ensamhet genom att fika med andra” – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

”Bryt ofrivillig ensamhet genom att fika med andra” – Latest International Breaking News Today

Ensamhet är inte bara en personlig känsla, utan en folkhälsoutmaning som har djupgående effekter på samhället i stort. Forskning visar att långvarig ensamhet kan leda till en rad hälsoproblem, som bland annat ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, ångest, depression och till och med en tidig död. Det är därför av yttersta vikt att politiska åtgärder vidtas för att adressera och minska ofrivillig ensamhet.

Jag läser därför tacksamt artikeln om att socialminister Jakob Forssmed (KD) i torsdags deltog i en internationell konferens om ensamhet, arrangerad av brittiska organisationen Campaign to end loneliness, om ett växande globalt problem som inte känner av några gränser. Det är uppmuntrande att se att Sverige tar en aktiv roll i denna viktiga fråga.

Regeringens initiativ att påbörja en treårig gemenskapssatsning, med en budget på 300 miljoner kronor per år, är förhoppningsvis ett steg i rätt riktning. Dessutom visar detta på en vilja att inte bara erkänna problemet, utan också att aktivt arbeta för att skapa förändring. Det är dock viktigt att dessa insatser når ut till de personer som har störst behov och att de genomförs på ett sätt som verkligen gör skillnad i människors liv.

Som filosofistudent utöver mitt arbete som statlig tjänsteperson vandrar mina tankar till Aristoteles. Aristoteles påminner oss om att människan är en ”politisk varelse” som trivs bäst i gemenskap med andra. Vårt behov av samhörighet och delaktighet i ett samhälle är grundläggande. Detta perspektiv pekar på vikten av att bygga starka, stödjande gemenskaper som ett sätt att bekämpa ensamhet.

See also  Trelleborg köper bolag och bygger fabrik i Costa Rica. - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Existentialisterna lär oss att ensamhet är en del av de mänskliga villkoren, en oundviklig aspekt av vår existens. Mina tankar vandrar även till den politiska filosofin och demokratin. Demokrati, i sin kärna, handlar om att ge alla en röst och säkerställa att samhällets strukturer återspeglar medborgarnas behov och önskemål. Detta inkluderar då att ta itu med de underliggande orsakerna till ensamhet och att skapa politik som främjar social sammanhållning och gemenskap.

För att vända trenden krävs mer än bara politiska satsningar. Det krävs en kulturändring där vi som samhälle öppnar upp för mer gemenskap och solidaritet. Hur? Jag vet inte.

Vi kanske behöver skapa fler mötesplatser och stärka de sociala nätverken digitalt, men mest i den fysiska världen. En tanke som jag har haft ett tag är att sammanföra unga och äldre över en kopp kaffe eller te. Flera studier visar att den psykiska ohälsan ökar hos unga och ensamheten bland äldre, varför då inte sammanföra människor och skapa gemenskap?

Mitt indiska ursprung ger mig ett annat perspektiv på kontakten med våra äldre. I Indien är det vanligt med utökade familjestrukturer, där flera generationer bor tillsammans under samma tak. I Sverige är det mer vanligt med kärnfamiljer, där hushållen oftast består av föräldrar och deras barn.

Äldre generationer bor ofta separat, vilket kan leda till mindre daglig kontakt mellan generationerna. Detta kan ibland skapa en större distans mellan unga och äldre, även om många familjer strävar efter att upprätthålla nära band genom regelbundna besök och familjesammankomster.

I Indien är respekten för äldre djupt rotad i kulturen. Äldre ses som visdomsbärare och ges ofta en auktoritär roll i beslutsfattande processer inom familjen. Att ta hand om sina äldre familjemedlemmar anses vara en moralisk skyldighet.

See also  Polisen varnar Norge för svenska bedragare - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

I Sverige värderas också respekt för äldre, men uttrycks på andra sätt. Det svenska samhället lägger stor vikt vid individens autonomi och självständighet, även för de äldre. Att sammanföra unga och äldre över en kopp kaffe eller te är därför mer än bara en trevlig stund; det kan vara ett steg mot ett mer inkluderande och sammanhållet samhälle där vi ser och erkänner varandras värde och tillvaratar det grundläggande behovet av mänsklig kontakt.

Låt oss ta detta tillfälle i akt att reflektera över hur vi som individer kan bidra till att minska ensamheten omkring oss. Hur kan jag och du bidra? Jag delade en tanke, vad tänker du? Genom små handlingar av vänlighet och öppenhet kan vi alla göra skillnad. Ensamheten är en gemensam utmaning och det krävs gemensamma lösningar för att övervinna den.

Mer om insändare: Så skriver du på insändare och svar

Fler insändare: dn.se/insandare

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Bryt #ofrivillig #ensamhet #genom #att #fika #med #andra

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top