tech2blog

tech2blog

Miljöforskaren förklarar hur oljeutsläppet påverkar miljön | Latest International Breaking News

tech2blog

Hur påverkas miljön av det här oljeutsläppet?

Pukaviksbukten har mycket höga naturvärden och en stor biologisk mångfald. Den långgrunda kusten utgör en viktig livsmiljö för många olika arter, med sina stenrev, ålgräsängar och tångbälten. I det akuta skedet fastnar den kletiga bunkeroljan på växter och djur och kan kväva dem till döds. Fåglar tappar flygförmågan och kan frysa ihjäl när deras skyddande fettlager försvinner.

Bunkeroljan innehåller dessutom en stor mängd starkt giftiga och cancerframkallande ämnen, som polyaromatiska kolväten och tungmetaller. De anrikas i sediment och bottenlevande organismer. Vissa av gifterna bryts ned inom några veckor, andra finns kvar i tiotals år. Tungmetaller bryts inte ned alls.

Vad får det för konsekvenser?

Det är svårt att överblicka. Livet i Östersjön är skört, eftersom vattnet varken är sött eller salt. Det innebär att både saltvattenlevande arter och arter som trivs i sötvatten lever på gränsen av vad de klarar av. Dessutom stressas miljön av många tidigare utsläpp och föroreningar, klimatförändringar med stigande havstemperatur och överfiske. Enligt Maria Granberg, som är miljöforskare och expert på effekter av oljeutsläpp vid IVL Svenska miljöinstitutet, har ekosystemen därför en försämrade förutsättningar att återhämta sig. Vissa arter kan försvinna helt, andra kan minska påtagligt i antal individer.

Maria Granberg.

Foto: Peter Thor Svenningsen

En konsekvens är att fiskar kan bli olämpliga att äta, när de får i sig höga halter av gift via både födan och gälarna. En annan konsekvens är att hela ekosystemets förmåga att ta hand om kol och näringsämnen kan försämras. Det kan bland annat leda till ökad övergödning och sämre upptag av växthusgaser som koldioxid.

Vad är viktigt att tänka på i det här läget?

De värsta effekterna är inte alltid de som syns ovanför ytan, i form av exempelvis oljeskadade svanar, utan de som inte syns. Vilka effekter får utsläppen på till exempel bottenlevande organismer och alger, och hur påverkas ekosystemets funktion? För att avgöra det krävs omfattande miljöövervakning under lång tid. En stor del av oljan har dessutom sjunkit ned under ytan. Den kan föras bort av strömmar och flyta upp på nya platser när det blir varmare. Då krävs beredskap för nya saneringsinsatser.

Läs mer:

Hundratals frivilliga kämpar mot Marco Polos olja

Trasig gps orsakade färjans grundstötning – två får böter

#Miljöforskaren #förklarar #hur #oljeutsläppet #påverkar #miljön, | Latest International Breaking News

Leave a Comment