tech2blog

tech2blog

Utsläppen globalt ökar till ny rekordnivå 54,7 miljarder ton | Latest International Breaking News

tech2blog

År 2023 är på väg att bli det varmaste år som har uppmätts. September var den varmaste septembermånad som har uppmätts, temperaturen låg 1,8 grader högre än under förindustriell tid.

Fram till början av oktober i år noterades 86 dagar med temperaturer som låg 1,5 grader över förindustriell nivå.

Men trots att klimatförändringens effekter blir allt tydligare och att världens länder i många år har vetat att utsläppen snabbt måste sänkas om uppvärmningen ska bromsas går utvecklingen åt fel håll.

Förra året satte de globala utsläppen ännu ett nytt rekord – motsvarande 57,4 miljarder ton koldioxid. En ökning med 1,2 procent jämfört med året innan, visar den årliga utsläppsrapporten från FN:s miljöorgan UNEP.

Målen i Parisavtalet är väldigt långt borta.

Fortsätter nuvarande politik kommer den globala uppvärmningen att hamna 3 grader över förindustriell nivå under detta århundrade.

Världens länder har under Parisavtalet lämnat in planer för sitt nationella klimatarbete för att nå klimatmålen, så kallade NDC. Om länderna skulle leva upp till ambitionerna i de planerna kan uppvärmningen bli något lägre och begränsas till 2,5 – 2,9 grader.

Inger Andersen, verkställande direktör för UNEP

Foto: Simon Maina/AFP

– Det finns ingen person eller ekonomi kvar på planeten orörd av klimatförändringarna, så vi måste sluta sätta oönskade rekord på utsläpp av växthusgaser, globala temperaturer och extremt väder, säger Inger Andersen, verkställande direktör för UNEP.

– Vi måste lyfta nålen ur samma gamla spår av otillräcklig ambition och otillräcklig handling, och börja sätta andra rekord: på att minska utsläppen, på gröna och rättvisa omställningar och på klimatfinansiering.

De utsläppsnivåer som i nuläget förväntas år 2030 måste minskas med minst 28 procent, eller 16 miljarder ton, för att vara någorlunda i linje med en uppvärmning på 2 grader. Om uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader krävs en minskning med 42 procent, eller 24 miljarder ton.

Globala utsläpp för höga för klimatmål

Utsläppen av växthusgaser måste minska kraftigt till år 2030 om klimatmålen ska nås.

Globala utsläpp för höga för klimatmål

Källa: Unep

I det mest optimistiska scenariot är det endast 14 procents sannolikhet att uppvärmningen begränsas till 1,5 grader.

Rapporten konstaterar att alla länder måste öka takten i att ställa om. De länder som har störst kapacitet och också orsakat störst utsläpp historiskt har ett extra stort ansvar. De länderna, särskilt höginkomstländer med höga utsläpp, måste höja sina ambitioner och snabbt vidta åtgärder. Dessutom måste de ge ekonomiskt och tekniskt stöd till utvecklingsländer, skriver UNEP.

Fakta.Utsläpp

Utsläppen från förbränning av fossila bränslen och industriella processer var de främsta orsakerna till ökningen av utsläpp under 2022 och stod för cirka två tredjedelar av nuvarande utsläppen av växthusgaser.

Utsläppen av metan, lustgas, och fluorerade gaser, som har högre global uppvärmningspotential står för ungefär en fjärdedel av de nuvarande växthusgasutsläppen.

De samlade utsläpp som har gjorts mellan 1850 och 2021 varierar mellan regioner. USA står för den största andelen av dessa utsläpp, 19 procent, följt av EU och Kina med 13 procent vardera.

Källa: Unep

En av huvudpunkterna vid klimatmötet COP28 i december är en global utvärdering av hur ländernas klimatarbete går. Det är en slags temperaturmätning på klimatarbetet som enligt Parisavtalet ska göras vart femte år, och sker för första gången i år. Slutsatserna i utvärderingen ska ligga till grund för hur länder måste höja sina ambitioner i det framtida klimatarbetet.

Rapporten trycker på att länder i sina kommande planer måste sikta på att under de närmaste åren, det här decenniet, öka takten i att få ned utsläppen så kraftigt att de är i linje med målen i Parisavtalet.

Även åtgärder för att fånga in koldioxid måste till. En del metoder används redan i liten skala, huvudsakligen återplantering av skog. Infångningen måste öka men det är också förknippat med en rad risker, exempelvis konkurrens om hur mark ska användas. För mekanisk infångning finns tekniska och ekonomiska risker. Rapporten pekar på att system för övervakning och rapportering måste utvecklas.

Rapporten är en av flera rapporter som släpps inför FN:s klimatmöte COP28 i Dubai som börjar om drygt en vecka. Samtliga visar att utvecklingen går åt fel håll, bland annat har halterna av växthusgaser i atmosfären nått nya rekordhöga nivåer.

Läs mer:

Växthusgaserna ökar till nya rekordnivåer – igen

Produktionen av fossila bränslen för hög för klimatmål

Rekordvarm oktober – 1,7 grader högre än under förindustriell tid

#Utsläppen #globalt #ökar #rekordnivå #miljarder #ton, | Latest International Breaking News

Leave a Comment